7. Trellis

Trellis

Via Mini Real Twig Fairy Garden ...

Make a tiny trellis with twigs and silk leaves.

Next